Elektrische Scooter Bezorgservice
iscooterstore logo online elektrische scooter kopen scooter
10  11.803,90
iscooterstore logo online elektrische scooter kopen scooter
10  11.803,90

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 25-09-2023

Artikel 1: Toepasselijkheid en Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Iscooterstore.nl, gevestigd op de Terbregseweg 18, 3056 JW Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 58788309, hierna te noemen "Iscooterstore.nl," en de Klant, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop doet via de Webshop van Iscooterstore.nl.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

a. Iscooterstore.nl: Verwijst naar Timothy Scheffer/www.iscooterstore.nl, handelend vanaf de Terbregseweg 18, 3056JW Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 

b. Webshop: Verwijst naar de online winkel die wordt beheerd door Iscooterstore.nl en toegankelijk is via www.iscooterstore.nl

c. Klant: Verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop doet via de webshop van Iscooterstore.nl.

d. Producten: Verwijst naar de goederen en/of diensten die beschikbaar zijn voor verkoop in de webshop.

1.3. Door een bestelling te plaatsen bij Iscooterstore.nl, accepteert de klant deze Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud.

1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In zo'n geval zullen Iscooterstore.nl en de Klant in redelijkheid trachten een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de ongeldige of onafdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van partijen weerspiegelt.

1.5. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal ten allen tijde beschikbaar zijn op de Webshop. Eventuele wijzigingen zijn pas van kracht na publicatie op de webshop. Het wordt aanbevolen dat de klant de Algemene Voorwaarden regelmatig raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 2: Aanbod en Prijzen

2.1. Aanbod en Beschrijvingen

2.1.1. Iscooterstore.nl biedt via de webshop een selectie van producten aan. Deze producten worden vergezeld van gedetailleerde beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen om de klant zo volledig mogelijk te informeren.

2.1.2. Alle aanbiedingen en prijzen in de webshop zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om het assortiment op elk moment aan te passen en/of producten uit de verkoop te nemen.

2.2. Prijs en Betaling

2.2.1. De prijzen van de producten op de Webshop worden vermeld in de valuta die op de webshop is aangegeven, dit betreft de euro en deze zijn inclusief btw en andere toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld.

2.2.2. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van de volledige prijs van de bestelde producten, inclusief eventuele verzendkosten, indien van toepassing. Deze verzendkosten worden duidelijk weergegeven tijdens het bestelproces voordat de klant de bestelling plaatst.

2.2.3. Betalingen kunnen worden gedaan via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de webshop. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om betalingsmethoden te wijzigen of toe te voegen.

2.2.4. De factuur zal elektronisch worden verstrekt na uw aankoop, wanneer uw product wordt geleverd ontvangt u uw factuur ook nog op papier.

2.2.5. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die reeds zijn geplaatst en bevestigd.

2.3. Kortingen en Promoties

2.3.1. Iscooterstore.nl kan kortingen, aanbiedingen, en promoties aanbieden op geselecteerde producten. Deze kortingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en kunnen tijdelijk zijn. De voorwaarden en geldigheidsduur van kortingen worden duidelijk vermeld op de webshop.

2.3.2. Kortingen en promoties kunnen niet worden gecombineerd, tenzij anders vermeld.

2.4. Foutieve Prijsvermelding

2.4.1. In het geval van een foutieve prijsvermelding op de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van een technische fout, behoudt Iscooterstore.nl zich het recht voor om de bestelling van de klant te annuleren of te corrigeren. De Klant wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van dergelijke fouten en heeft de mogelijkheid om de bestelling te herzien of te annuleren. Iscooterstore.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit foutieve prijsvermeldingen.

2.4.2 Iscooterstore.nl, neemt niet altijd de sales over van de importeurs, ook niet achteraf.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten

3.1. Bestellingen en Bevestiging

3.1.1. Een overeenkomst tussen Iscooterstore.nl en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst via de webshop en deze bestelling door Iscooterstore.nl wordt bevestigd. De bevestiging van de bestelling wordt per e-mail verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

3.1.2. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende situaties:

 1. Onvoldoende voorraad van het bestelde product.
 2. Technische fouten in de prijsstelling van het product.
 3. Niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden door de Klant.
 4. Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant tijdens het bestelproces.

3.1.3. De klant is verplicht om de bevestigingsmail van de bestelling zorgvuldig te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden of fouten in de bevestiging dienen onmiddellijk aan Iscooterstore.nl te worden gemeld.

3.2. Informatie en Gegevens

3.2.1. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, actuele en volledige informatie tijdens het bestelproces, inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

3.2.2. Iscooterstore.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen of fouten in de levering als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.  Ook zijn er (mogelijk) kosten verbonden wanneer er tussentijds aanpassingen moeten worden doorgevoerd en/of wanneer u extra artikelen besteld die nog gemonteerd en/of verzonden moeten worden.

3.3. Herroepingsrecht

3.3.1. De Klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen binnen een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de toepasselijke wetgeving. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op maat zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

3.3.2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant Iscooterstore.nl binnen de bedenktijd schriftelijk op de hoogte te stellen van de herroeping, bij via info@iscooterstore.nl. De klant dient de producten onmiddellijk en in de originele staat en verpakking terug te sturen naar het door Iscooterstore.nl opgegeven retouradres.

3.3.3. Iscooterstore.nl zal de ontvangen retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping melding en de geretourneerde producten volledig terugbetalen, met uitzondering van de kosten voor het retourneren van de producten.

3.3.4. Het herroepingsrecht is onderworpen aan de wettelijke bepalingen en uitzonderingen zoals beschreven in de toepasselijke wetgeving.

3.4. Annulering door Iscooterstore.nl

3.4.1. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of een overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van overmacht, zoals omschreven in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. In dergelijke gevallen zal Iscooterstore.nl de klant onmiddellijk op de hoogte stellen en eventuele betalingen terugbetalen. De klant heeft geen recht op schadevergoeding in deze gevallen.

Artikel 4: Koop op Afstand - Bedenktijd en Ontbindingsrecht

4.1. Bedenktijd

4.1.1. In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de Klant het recht om de overeenkomst te herroepen binnen een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de toepasselijke wetgeving. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op maat zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

4.1.2. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de klant of een door de klant aangewezen derde, anders dan de vervoerder.

4.2. Uitoefening van het Herroepingsrecht

4.2.1. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant Iscooterstore.nl binnen de bedenktijd schriftelijk op de hoogte te stellen van de herroeping, per mail info@iscooterstore.nl

4.2.2. De klant dient de producten onmiddellijk en in de originele staat en verpakking terug te sturen naar het door Iscooterstore.nl opgegeven retouradres.

4.2.3. De Klant draagt de kosten van de retourzending, tenzij Iscooterstore.nl uitdrukkelijk heeft aangeboden deze kosten voor haar rekening te nemen.

4.3. Terugbetaling na Herroeping

4.3.1. Iscooterstore.nl zal de ontvangen retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping melding maken en de geretourneerde producten volledig terugbetalen.

4.3.2. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om de terugbetaling op te schorten totdat de geretourneerde producten in goede staat zijn ontvangen en gecontroleerd.

4.4. Uitsluiting van Herroepingsrecht

4.4.1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 1. Producten die specifiek op verzoek van de klant zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

4.5. Inachtneming van het Herroepingsrecht

4.5.1. De klant dient zorgvuldig om te gaan met de producten tijdens de bedenktijd en deze slechts uit te pakken en te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

4.5.2. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de producten die verder gaan dan toegestaan in lid 4.5.1.

4.6. Informatie over het Herroepingsrecht

4.6.1. Iscooterstore.nl stelt de klant duidelijk en begrijpelijk in kennis van het herroepingsrecht en de wijze waarop dit recht kan worden uitgeoefend, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Deze informatie is beschikbaar op de webshop.

4.7. Terugbetalingstermijn

4.7.1. Iscooterstore.nl zal de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.7.2. Iscooterstore.nl zal de terugbetaling niet eerder verrichten dan nadat zij de producten heeft terug ontvangen.

4.8. Verplichtingen bij Ontbinding

4.8.1. Bij ontbinding van de overeenkomst is de klant verplicht om de ontvangen producten, inclusief alle toebehoren, onmiddellijk en in de originele staat en verpakking aan Iscooterstore.nl te retourneren.

4.8.2. Eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van handelingen die verder gaan dan wat noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen, zal worden verrekend met het terug te betalen bedrag.

4.9. Uitsluiting Herroepingsrecht voor Zakelijke Klanten

4.9.1. Voor zakelijke klanten geldt het herroepingsrecht niet. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op consumenten.

4.10. Vragen en Informatie

4.10.1. Voor vragen, informatie over het herroepingsrecht en het retourneren van producten kan de klant contact opnemen met de klantenservice via info@iscooterstore.nl

Artikel 5: Koop op Afstand - Retourzending en Terugbetaling

5.1. Retourzending van Producten

5.1.1. Indien de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zoals beschreven in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, dient hij de ontvangen producten onmiddellijk en in de originele staat en verpakking terug te sturen naar het door Iscooterstore.nl opgegeven retouradres.

5.1.2. De Klant draagt de kosten van de retourzending, tenzij Iscooterstore.nl uitdrukkelijk heeft aangeboden deze kosten voor haar rekening te nemen.

5.1.3. Wij werken met vaste afschrijvingen bij het terugnemen van de scooter hierna vermeld. Voor het overnemen van de tenaamstelling zijn wij genoodzaakt om €300,00 in rekening te brengen.

Voor elke gereden km brengen wij €0,50 exclusief BTW in rekening.

Ook bij eventuele schade brengen wij (nader te bepalen) kosten in rekening.

5.2. Controle en Terugbetaling

5.2.1. Iscooterstore.nl zal de ontvangen retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmelding en de geretourneerde producten controleren.

5.2.2. Na een positieve controle zal Iscooterstore.nl de klant het volledige aankoopbedrag, dat in rekening is gebracht bij de oorspronkelijke bestelling, terugbetalen. De terugbetaling zal worden verricht met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2.3. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om de terugbetaling op te schorten totdat zij de geretourneerde producten heeft ontvangen en gecontroleerd.

5.3. Terugbetalingstermijn

5.3.1. Iscooterstore.nl zal zich inspannen om de terugbetaling zo spoedig mogelijk te verrichten, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmelding en de geretourneerde producten.

5.3.2. Indien de klant heeft gekozen voor een andere wijze van terugbetaling dan de standaardwijze, zal Iscooterstore.nl de extra kosten van die andere wijze niet vergoeden.

5.4. Waardevermindering

5.4.1. De Klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de producten die verder gaan dan toegestaan in het kader van het herroepingsrecht, zoals beschreven in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

5.5. Verplichtingen bij Retourzending

5.5.1. Bij retourzending van de producten dient de klant alle toebehoren, documentatie en eventuele gratis bijgeleverde items eveneens te retourneren.

5.5.2. Eventuele schade aan de geretourneerde producten als gevolg van onjuist verpakken of onzorgvuldig omgaan met de producten door de klant kan leiden tot een verrekening van de waardevermindering met het terug te betalen bedrag.

5.6. Uitsluiting Herroepingsrecht

5.6.1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 1. Producten die specifiek op verzoek van de klant zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

5.7. Vragen en Informatie

5.7.1. Voor vragen, informatie over retourzending en terugbetaling van producten kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Iscooterstore.nl via info@iscooterstore.nl

Artikel 6: Inschakeling van Derden

6.1. Derden en Dienstverleners

6.1.1. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om derde partijen of dienstverleners in te schakelen voor bepaalde aspecten van haar dienstverlening, waaronder maar niet beperkt tot de levering van producten, betalingsverwerking en klantenservice.

6.1.2. Iscooterstore.nl zal zorgvuldig selecteren en samenwerken met derden om ervoor te zorgen dat de diensten die zij verlenen in overeenstemming zijn met de kwaliteitsnormen en verwachtingen die Iscooterstore.nl heeft voor haar klanten.

6.2. Privacy en Gegevensbescherming

6.2.1. In het geval dat Iscooterstore.nl persoonlijke gegevens van de Klant deelt met derde partijen, zoals vereist voor de levering van producten of andere diensten, zal Iscooterstore.nl ervoor zorgen dat deze derde partijen voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy.

6.3. Aansprakelijkheid van Derden

6.3.1. Iscooterstore.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of problemen die voortvloeien uit de handelingen of nalatigheid van derden of dienstverleners, inclusief, maar niet beperkt tot vertragingen in de levering van Producten, gebreken in Producten of fouten in betalingsverwerking.

6.4. Klachten en Geschillen

6.4.1. Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot de diensten van een derde partij die zijn betrekking heeft op een aankoop via de webshop van Iscooterstore.nl, dient de klant deze klacht direct te richten aan de desbetreffende derde partij overeenkomstig hun eigen klachtenprocedure.

6.4.2. Iscooterstore.nl zal redelijke inspanningen leveren om de klant te assisteren bij het oplossen van klachten met betrekking tot derde partijen indien daarom wordt verzocht, maar Iscooterstore.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de acties of verzuim van derden.

6.5. Contractuele Relatie

6.5.1. Het inschakelen van derde partijen of dienstverleners door Iscooterstore.nl heeft geen invloed op de contractuele relatie tussen Iscooterstore.nl en de klant, die uitsluitend wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden en eventuele specifieke overeenkomsten die tussen Iscooterstore.nl en de klant zijn gesloten.

6.5.2. Iscooterstore.nl is in geen gevallen verantwoordelijk voor de connectiviteit, app en dergelijke aangeboden service van de importeur. Alsmede de mogelijke kosten die zij vragen bij het gebruik of in stand houden van hun geleverde service.

Artikel 7: Verplichtingen van de Wederpartij

7.1. Algemene Verplichtingen van de klant

7.1.1. De Klant stemt ermee in om bij het plaatsen van een bestelling via de webshop nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken, inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bent u niet thuis wanneer uw scooter wordt geleverd, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

7.1.2. De klant verbindt zich ertoe om de producten te gebruiken in overeenstemming met de door Iscooterstore.nl verstrekte instructies, handleidingen en eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.

7.1.3. De klant mag de webshop niet gebruiken voor enig onwettig doel of voor activiteiten die schadelijk zijn voor Iscooterstore.nl, andere klanten of derden.

7.1.4. De klant zal geen handelingen verrichten die de goede werking van de webshop verstoren, zoals het introduceren van virussen, malware of andere schadelijke software.

7.2. Betaling en Financiële Verplichtingen

7.2.1. De klant dient de volledige prijs van de bestelde producten te betalen, inclusief eventuele verzendkosten, zoals vermeld op de webshop.

7.2.2. Betalingen dienen te worden verricht via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de Webshop.

7.2.3. Bij niet-tijdige betaling behoudt Iscooterstore.nl zich het recht voor om aanmaningskosten en wettelijke rente in rekening te brengen conform de toepasselijke wetgeving.

7.3. Informatie en Communicatie

7.3.1. De klant dient de informatie en communicatie van Iscooterstore.nl zorgvuldig te controleren op juistheid, met inbegrip van orderbevestigingen, facturen en andere communicatie.

7.3.2. Eventuele onjuistheden of fouten dienen onmiddellijk aan Iscooterstore.nl te worden gemeld.

7.4. Aansprakelijkheid en Schade

7.4.1. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan de producten als gevolg van onzorgvuldigheid of onjuist gebruik van de producten.

7.4.2. De Klant is aansprakelijk voor schade aan Iscooterstore.nl, derden, of de webshop als gevolg van schending van deze Algemene Voorwaarden of onrechtmatig gedrag.

7.5. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

7.5.1. Indien de klant toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens in het kader van zijn interactie met de webshop, zal hij de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie respecteren en eventuele toepasselijke gegevensbescherming wetten naleven.

7.6. Samenwerking en Geschillenoplossing

7.6.1. De klant stemt ermee in om redelijk samen te werken met Iscooterstore.nl in geval van geschillen, klachten of retourzendingen, met als doel een bevredigende oplossing te bereiken binnen de kaders van deze Algemene Voorwaarden.

7.6.2. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met de klantenservice van Iscooterstore.nl om te proberen het geschil op een minnelijke manier op te lossen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

7.7. Wijzigingen in Persoonlijke Gegevens

7.7.1. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig bijwerken van zijn persoonlijke gegevens op de webshop, met inbegrip van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, om ervoor te zorgen dat alle communicatie en transacties correct verlopen.

7.8. Toepasselijk Recht

7.8.1. De Klant verbindt zich ertoe om te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving bij het gebruik van de Webshop en het plaatsen van bestellingen.

Artikel 8: Vertrouwelijke Informatie

8.1. Definitie van Vertrouwelijke Informatie

8.1.1. Onder "Vertrouwelijke Informatie" wordt verstaan alle informatie die door Iscooterstore.nl aan de klant wordt verstrekt en als vertrouwelijk wordt beschouwd, inclusief, maar niet beperkt tot, zakelijke gegevens, technische gegevens, productinformatie, prijzen, strategische plannen, en andere informatie die niet publiekelijk beschikbaar is.

8.2. Geheimhoudingsplicht

8.2.1. De Klant stemt ermee in om alle vertrouwelijke informatie die hij ontvangt van Iscooterstore.nl strikt vertrouwelijk te houden en niet bekend te maken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iscooterstore.nl.

8.2.2. De geheimhoudingsplicht zoals uiteengezet in artikel 8 blijft van kracht gedurende de gehele duur van de zakelijke relatie tussen Iscooterstore.nl en de klant en blijft geldig na beëindiging van die relatie.

8.3. Gebruik van Vertrouwelijke Informatie

8.3.1. De klant zal Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt door Iscooterstore.nl.

8.3.2. De klant zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat zijn medewerkers, vertegenwoordigers en eventuele derde partijen die toegang hebben tot vertrouwelijke Informatie, zich houden aan dezelfde verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijkheid zoals uiteengezet in dit Artikel 8.

8.4. Uitzonderingen

8.4.1. De verplichting tot geheimhouding zoals uiteengezet in dit Artikel 8 is niet van toepassing op informatie die:

 1. Op het moment van ontvangst door de klant al openbaar bekend was of publiekelijk beschikbaar is geworden zonder schending van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Op rechtmatige wijze is ontvangen van een derde partij zonder verplichting tot vertrouwelijkheid.
 3. Moet worden bekendgemaakt op grond van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift, op voorwaarde dat de Klant Iscooterstore.nl onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke verplichting tot bekendmaking.

8.5. Teruggeven van Vertrouwelijke Informatie

8.5.1. Bij beëindiging van de zakelijke relatie tussen Iscooterstore.nl en de klant, om welke reden dan ook, zal de klant alle vertrouwelijke Informatie die in zijn bezit is onmiddellijk teruggeven aan Iscooterstore.nl of vernietigen, zoals Iscooterstore.nl dat verkiest.

8.5.2. De Klant zal Iscooterstore.nl schriftelijk bevestigen dat alle vertrouwelijke informatie is teruggegeven of vernietigd in overeenstemming met dit artikel 8.

8.6. Schadevergoeding

8.6.1. De Klant stemt ermee in om Iscooterstore.nl schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle schade, verlies of kosten die voortvloeien uit schending van de geheimhoudingsplicht zoals uiteengezet in artikel 8.

8.7. Toepasselijk Recht

8.7.1. Op dit artikel 8 en de geheimhoudingsverplichtingen is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 9: Levering en Leveringstermijnen

9.1. Levering van Producten

9.1.1. Iscooterstore.nl zal de bestelde producten leveren op het door de klant opgegeven afleveradres zoals vermeld tijdens het bestelproces op de webshop.

9.1.2. De levering zal worden uitgevoerd via de door Iscooterstore.nl gekozen vervoerder of logistieke partner.

9.2. Leveringstermijnen

9.2.1. Iscooterstore.nl zal redelijke inspanningen leveren om de opgegeven leveringstermijnen zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Echter, leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.2.2. Vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

9.3. Leveringsinstructies

9.3.1. De klant dient bij het plaatsen van een bestelling duidelijke leveringsinstructies te verstrekken, met inbegrip van specifieke details met betrekking tot het afleveradres en eventuele bijzondere vereisten voor de levering.

9.3.2. Indien de klant leveringsinstructies verstrekt die afwijken van de standaard leveringsprocedures van Iscooterstore.nl, kan dit leiden tot vertragingen in de levering en eventuele extra kosten voor de klant.

9.4. Levering in Delen

9.4.1. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelde producten in delen uit te voeren indien dit redelijkerwijs nodig is, zonder dat dit leidt tot extra kosten voor de klant.

9.4.2. Indien de levering in delen plaatsvindt, zal Iscooterstore.nl de klant hierover informeren.

9.5. Ontvangst en Controle van Producten

9.5.1. Bij ontvangst van de geleverde producten is de klant verplicht om de levering zorgvuldig te controleren op juistheid en eventuele zichtbare gebreken of schade. Eventuele gebreken of schade dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan Iscooterstore.nl.

9.5.2. Bij gebreken of schade aan de geleverde producten zal Iscooterstore.nl redelijke inspanningen leveren om deze te herstellen of te vervangen conform de garantiebepalingen zoals uiteengezet in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.6. Risico en Eigendomsoverdracht

9.6.1. Het risico van verlies of schade aan de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

9.6.2. De eigendom van de producten gaat pas over op de klant op het moment van volledige betaling van de prijs van de producten en eventuele bijkomende kosten.

9.7. Vertraging in de Levering door Overmacht

9.7.1. Iscooterstore.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door overmacht, zoals omschreven in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

9.8. Afhalen van Producten

9.8.1. Indien de klant ervoor kiest om de producten persoonlijk af te halen bij een aangewezen locatie van Iscooterstore.nl, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld zodra de producten gereed zijn voor afhaling.

9.8.2. De klant dient de afhaalbevestiging en een geldig identiteitsbewijs te tonen bij het afhalen van de producten.

Artikel 10: Verpakking

10.1. Beschermende Verpakking

10.1.1. Iscooterstore.nl zal redelijke inspanningen leveren om de producten te voorzien van een geschikte beschermende verpakking om schade tijdens transport te voorkomen.

10.1.2. De klant wordt aangemoedigd om bij ontvangst van de producten de verpakking zorgvuldig te inspecteren op eventuele zichtbare schade en deze schade onmiddellijk te melden aan Iscooterstore.nl zoals beschreven in Artikel 9.5 van deze Algemene Voorwaarden.

10.2. Retourzending in Originele Verpakking

10.2.1. Indien de klant besluit om de producten te retourneren in overeenstemming met Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, dient hij dit te doen in de originele verpakking, inclusief alle toebehoren, documentatie en eventuele gratis bijgeleverde items.

10.2.2. Eventuele schade aan de producten als gevolg van onjuist verpakken of onzorgvuldig omgaan met de originele verpakking kan leiden tot een verrekening van de waardevermindering met het terug te betalen bedrag.

10.3. Milieuverantwoorde Verpakking

10.3.1. Iscooterstore.nl streeft naar het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen en zal zich inspannen om te voldoen aan relevante milieuvoorschriften en -normen bij het kiezen en ontwerpen van verpakkingsmaterialen.

10.4. Recycling en Verwijdering van Verpakkingsmateriaal

10.4.1. De Klant wordt aangemoedigd om bij te dragen aan milieuverantwoorde praktijken door verpakkingsmateriaal op verantwoorde wijze te recyclen of te verwijderen volgens de geldende wet- en regelgeving in zijn regio.

10.5. Klachten met Betrekking tot Verpakking

10.5.1. Klachten met betrekking tot de verpakking van de producten dienen te worden gemeld aan Iscooterstore.nl zoals beschreven in Artikel 7.4 van deze Algemene Voorwaarden.

10.6. Aansprakelijkheid voor Verpakking

10.6.1. Iscooterstore.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door gebreken in de verpakking van de producten, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Iscooterstore.nl.

10.7. Toepasselijk Recht

10.7.1. Op dit artikel 10 en de verpakkingsgerelateerde verplichtingen is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Klachten

11.1. Indienen van Klachten

11.1.1. Klanten die een klacht hebben met betrekking tot een bestelling of een product kunnen contact opnemen met de klantenservice van Iscooterstore.nl via de contactgegevens vermeld op de webshop.

11.1.2. Klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, inclusief de aard van de klacht, relevante bestel- of transactiegegevens en eventuele ondersteunende documentatie.

11.2. Klachtenprocedure

11.2.1. Iscooterstore.nl zal redelijke inspanningen leveren om klachten van klanten op een snelle en eerlijke manier te behandelen.

11.2.2. Iscooterstore.nl zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen naar de Klant, waarin de geschatte tijdlijn voor de afhandeling van de klacht wordt vermeld.

11.2.3. Iscooterstore.nl zal de klacht onderzoeken en trachten een passende oplossing te vinden, die kan omvatten, maar niet beperkt is tot reparatie, vervanging, terugbetaling of compensatie.

11.2.4. De klant zal alle redelijke medewerking verlenen aan Iscooterstore.nl bij het onderzoeken en oplossen van de klacht.

11.3. Geschillencommissie

11.3.1. Indien de klant niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht door Iscooterstore.nl, kan hij de klacht voorleggen aan een geschillencommissie of een andere bevoegde instantie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

11.3.2. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met de klantenservice van Iscooterstore.nl om te proberen het geschil op een minnelijke manier op te lossen voordat verdere stappen worden ondernomen.

11.4. Vertrouwelijkheid van Klachten

11.4.1. Iscooterstore.nl zal de inhoud van klachten en de bijbehorende gegevens als vertrouwelijk beschouwen en zal deze niet bekendmaken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk vereist is.

11.5. Klachtenregistratie

11.5.1. Iscooterstore.nl zal klachten registreren en de gegevens ervan bewaren conform de toepasselijke wet- en regelgeving en haar interne procedures.

11.6. Toepasselijk Recht

11.6.1. Op dit Artikel 11 en de klachtenprocedure is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing

Artikel 12: Garanties

12.1. Garantievoorwaarden

12.1.1. De garantie dekt gebreken in materialen en vakmanschap van de producten gedurende de garantieperiode, tenzij anders vermeld op de webshop of in de productdocumentatie.

12.1.2. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, verwaarlozing, ongevallen, wijzigingen, niet-geautoriseerde reparaties, normale slijtage of andere omstandigheden die niet te wijten zijn aan gebreken in materialen of vakmanschap.

12.1.3. De klant dient de producten zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de door Iscooterstore.nl verstrekte instructies en aanbevelingen om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

12.2. Garantieaanspraken

12.2.1. Indien de klant van mening is dat een product gebreken vertoont die onder de garantie vallen, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice van Iscooterstore.nl via de contactgegevens vermeld op de webshop.

12.2.2. De klant dient een geldig aankoopbewijs te overleggen om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om de garantieaanspraak te weigeren indien de klant niet kan aantonen dat hij de producten heeft gekocht bij Iscooterstore.nl.

12.3. Garantieafhandeling

12.3.1. Iscooterstore.nl zal de garantieaanspraak onderzoeken en trachten een passende oplossing te vinden, die kan omvatten, maar niet beperkt is tot reparatie, vervanging, terugbetaling of compensatie.

12.3.2. De garantieafhandeling zal plaatsvinden binnen redelijke termijnen en conform de toepasselijke wetgeving.

12.3.3. Indien een product wordt vervangen, zal de garantieperiode voor het vervangen product gelijk zijn aan de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product.

12.4. Uitsluiting van Andere Garanties

12.4.1. Naast de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 12, geeft Iscooterstore.nl geen andere garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de producten, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of non-inbreuk.

12.5. Toepasselijk Recht

12.5.1. Op dit artikel 12 en de garantiebepalingen is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Algemene Aansprakelijkheid

13.1.1. Iscooterstore.nl aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die direct en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

13.1.2. De totale aansprakelijkheid van Iscooterstore.nl jegens de Klant zal in geen geval het bedrag overschrijden dat is betaald door de klant voor de betreffende bestelling op de Webshop.

13.2. Uitsluiting van Consequentiële Schade

13.2.1. Iscooterstore.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, indirecte schade, winstderving, verlies van omzet, verlies van gegevens of andere soortgelijke schade, ongeacht de oorzaak daarvan.

13.3. Overmacht

13.3.1. Iscooterstore.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging, niet-nakoming of schade veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, brand, oorlog, stakingen, overheidshandelingen, technische storingen, of andere vormen van overmacht zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

13.4. Vrijwaring

13.4.1. De Klant stemt ermee in om Iscooterstore.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle aanspraken, verliezen, kosten, schade of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit schending van deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatig gedrag, of inbreuk op rechten van derden door de Klant.

13.5. Verjaringstermijn

13.5.1. Elke vordering jegens Iscooterstore.nl vervalt indien deze niet binnen één jaar na het ontstaan van de vordering bij de bevoegde rechtbank wordt ingesteld, tenzij de wet een langere verjaringstermijn voorschrijft.

13.6. Toepasselijk Recht

13.6.1. Op dit artikel 13 en de aansprakelijkheidsbepalingen is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 14: Betaling

14.1. Betaalmethoden

14.1.1. De klant dient de prijs van de bestelde producten en eventuele bijkomende kosten te betalen via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de webshop. Deze betalingsmethoden kunnen onder meer creditcards, bankoverschrijvingen, elektronische portemonnees en andere online betaalmethoden omvatten.

14.1.2. De klant stemt ermee in om alleen betalingsmethoden te gebruiken waarvan hij wettelijk gemachtigd is om te gebruiken.

14.2. Betalingsvoorwaarden

14.2.1. Betaling dient te geschieden op het moment van de bestelling, tenzij anders overeengekomen tussen Iscooterstore.nl en de klant.

14.2.2. Indien betaling in termijnen of op rekening is overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de overeenkomst tussen Iscooterstore.nl en de Klant van toepassing.

14.3. Facturering en Bewijs van Betaling

14.3.1. Iscooterstore.nl zal een factuur verstrekken aan de klant voor de bestelde producten en eventuele bijkomende kosten. De klant kan de factuur in elektronische of papieren vorm ontvangen, zoals overeengekomen tussen de partijen.

14.3.2. Betalingsbewijzen, zoals betalingsbevestigingen of ontvangstbewijzen, dienen te worden bewaard door de klant als bewijs van betaling.

14.4. Niet-tijdige Betaling

14.4.1. Indien de klant niet tijdig betaalt, behoudt Iscooterstore.nl zich het recht voor om aanmaningskosten en wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag conform de toepasselijke wetgeving.

14.4.2. Bij niet-tijdige betaling behoudt Iscooterstore.nl zich ook het recht voor om verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

14.5. Terugboeking van Betalingen

14.5.1. De Klant stemt ermee in om geen betalingen terug te boeken via zijn betalingsdienstaanbieder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iscooterstore.nl, tenzij dit wettelijk is toegestaan.

14.5.2. Terugboeking van betalingen zonder geldige reden kan leiden tot schorsing of beëindiging van de overeenkomst tussen Iscooterstore.nl en de Klant.

14.6. Valutakoersen

14.6.1. Indien de betaling in een andere valuta dan de vermelde prijs op de Webshop wordt gedaan, kunnen valutakoersen en eventuele wisselkosten van toepassing zijn. De klant is verantwoordelijk voor deze kosten.

14.7. Betalingsinformatie

14.7.1. De klant dient zorgvuldig en nauwkeurig betalingsinformatie te verstrekken, inclusief creditcardgegevens, bankrekeninginformatie of andere benodigde gegevens, om ervoor te zorgen dat betalingen correct worden verwerkt.

14.7.2. Iscooterstore.nl zal de betalingsinformatie van de klant vertrouwelijk behandelen en deze alleen gebruiken voor het verwerken van betalingen en het uitvoeren van financiële transacties.

14.8. Toepasselijk Recht

14.8.1. Op dit artikel 14 en de betalingsgerelateerde bepalingen is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1. Voorbehoud van Eigendom

15.1.1. Iscooterstore.nl behoudt de eigendom van de geleverde producten totdat de klant volledige betaling heeft verricht voor deze producten, inclusief eventuele bijkomende kosten.

15.1.2. Het eigendomsvoorbehoud houdt in dat de klant geen eigendomsrechten verwerft op de producten totdat de volledige betaling is ontvangen door Iscooterstore.nl.

15.2. Risico van Verlies

15.2.1. Het risico van verlies of schade aan de producten gaat over op de klant op het moment van levering, zoals beschreven in Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

15.3. Verplichtingen van de Klant

15.3.1. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, is de klant verplicht om de producten zorgvuldig te bewaren en te beschermen tegen schade, diefstal, verlies of andere gevaren.

15.3.2. De klant is niet gerechtigd de producten te verkopen, te verpanden, te verhuren, te vervreemden of op enigerlei wijze over te dragen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

15.4. Verkoop Onder Eigendomsvoorbehoud

15.4.1. Indien de klant de producten verkoopt aan derden voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, zal de klant de opbrengst van de verkoop onmiddellijk aan Iscooterstore.nl overdragen tot het bedrag dat nog verschuldigd is voor de producten.

15.5. Terugname van Producten

15.5.1. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde bedragen, heeft Iscooterstore.nl het recht om de producten terug te nemen zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, waarbij de klant verplicht is om de producten terug te geven.

15.6. Beperkte Overdracht van Risico

15.6.1. In geval van terugname van de producten zoals beschreven in Artikel 15.5, gaat het risico van verlies of schade aan de producten weer over op de klant op het moment van teruggave.

15.7. Toepasselijk Recht

15.7.1. In dit artikel 15 en de bepalingen met betrekking tot eigendomsvoorbehoud is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 16: Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid, en Soortgelijke Situaties

16.1. Faillissement of Beschikkingsonbevoegdheid

16.1.1. In geval van faillissement, surséance van betaling, (voorlopige) surseance van betaling, of enige andere soortgelijke situatie waarin de Klant de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, heeft Iscooterstore.nl het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de Klant.

16.1.2. In het geval van een beslaglegging op de activa van de klant of enige andere vorm van financiële onmacht, heeft Iscooterstore.nl het recht om de levering van producten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

16.2. Gevolgen van Ontbinding

16.2.1. In geval van ontbinding van de overeenkomst zoals beschreven in dit artikel 16, worden alle openstaande vorderingen van Iscooterstore.nl onmiddellijk opeisbaar en heeft Iscooterstore.nl het recht om de Producten terug te nemen zoals beschreven in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

16.3. Aansprakelijkheid bij Faillissement

16.3.1. In geval van faillissement van de klant heeft Iscooterstore.nl het recht om betaling te vorderen voor alle reeds geleverde producten die nog niet zijn betaald, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen voor geleden verlies.

16.4. Verplichte Mededeling

16.4.1. De klant is verplicht om Iscooterstore.nl onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele situaties van faillissement, surséance van betaling, (voorlopige) surseance van betaling, beslaglegging of enige andere soortgelijke situatie die van invloed kan zijn op zijn vermogen om aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen.

16.5. Toepasselijk Recht

16.5.1. Op dit artikel 16 en de bepalingen met betrekking tot faillissement, beschikkingsonbevoegdheid en soortgelijke situaties is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 17: Overmacht

17.1. Definitie van Overmacht

17.1.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die buiten de redelijke controle van Iscooterstore.nl ligt.

17.1.2. Voorbeelden van overmachtssituaties kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, natuurrampen, brand, oorlog, terrorisme, stakingen, overheidshandelingen, technische storingen, energiestoringen, transportbelemmeringen, en andere onvoorziene omstandigheden die de normale bedrijfsvoering verstoren.

17.2. Gevolgen van Overmacht

17.2.1. In geval van overmacht is Iscooterstore.nl niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst zolang de overmachtsituatie voortduurt.

17.2.2. Iscooterstore.nl zal de klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtsituatie en zal redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te minimaliseren.

17.3. Opschorting van Verplichtingen

17.3.1. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Iscooterstore.nl opgeschort, en worden de termijnen voor levering en andere verplichtingen verlengd voor de duur van de overmachtsituatie.

17.3.2. Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

17.4. Overmacht en Betalingsverplichting

17.4.1. In geval van overmacht is de klant nog steeds verplicht om eventuele betalingsverplichtingen na te komen voor de reeds geleverde producten en eventuele bijkomende kosten.

17.5. Toepasselijk Recht

17.5.1. In dit Artikel 17 en de bepalingen met betrekking tot overmacht is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 18: Annulering en Opschorting

18.1. Annulering door de Klant

18.1.1. De Klant heeft het recht om een geplaatste bestelling op de webshop te annuleren voordat de levering heeft plaatsgevonden, onder de volgende voorwaarden:

18.1.2. Annulering dient schriftelijk te worden gemeld aan Iscooterstore.nl via de contactgegevens vermeld op de webshop.

18.1.3. Indien de annulering plaatsvindt voordat de levering is begonnen, zal Iscooterstore.nl eventuele reeds ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsmelding.

18.1.4. Indien de annulering plaatsvindt nadat de levering is begonnen, is de klant verplicht om de volledige prijs van de geleverde producten te betalen.

18.2. Annulering door Iscooterstore.nl

18.2.1. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om een bestelling of overeenkomst te annuleren of op te schorten onder de volgende omstandigheden:

18.2.2. Indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, zoals uiteengezet in Artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

18.2.3. In geval van overmacht zoals beschreven in Artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.

18.2.4. Indien de klant in strijd handelt met andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

18.2.5. Iscooterstore.nl zal de klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de annulering of opschorting en zal redelijke inspanningen leveren om de gevolgen voor de Klant te minimaliseren.

18.3. Gevolgen van Annulering of Opschorting

18.3.1. In geval van annulering door Iscooterstore.nl worden eventuele reeds ontvangen betalingen door de Klant terugbetaald binnen 14 dagen na de annulering.

18.3.2. In geval van annulering door de klant, is Iscooterstore.nl gerechtigd om eventuele reeds gemaakte kosten te verrekenen met het terug te betalen bedrag.

18.4. Toepasselijk Recht

18.4.1. Op dit Artikel 18 en de bepalingen met betrekking tot annulering en opschorting is het toepasselijke recht zoals beschreven in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 19: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

19.1. Toepasselijk Recht

19.1.1. Op alle overeenkomsten tussen Iscooterstore.nl en de klant is het recht van Nederland van toepassing.

19.2. Geschillenbeslechting

19.2.1. Geschillen tussen Iscooterstore.nl en de Klant die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of enige overeenkomst tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Rotterdam of aan een andere bevoegde rechtbank zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving.

19.2.2. Partijen zullen redelijke inspanningen leveren om eventuele geschillen op een minnelijke manier op te lossen voordat zij een gerechtelijke procedure in gang zetten.

19.3. Taal van de Overeenkomst

19.3.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Iscooterstore.nl en de klant worden opgesteld in de: Nederlandse taal.

19.4. Internationale Verdragen

19.4.1. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

19.5. Volledige Overeenkomst

19.5.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Iscooterstore.nl en de klant met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of communicatie.

19.6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

19.6.1. Iscooterstore.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en zal de herziene versie op de webshop publiceren. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen die na de publicatie van de herziene versie worden geplaatst.

19.7. Toepasselijke Jurisdictie

19.7.1. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de vertalingen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de versie in de Nederlandse taal.

19.8. Datum van Inwerkingtreding

19.8.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 25-09-2023

 

Iscooterstore.nl

Gevestigd op Terbregseweg 18, 3056JW te Rotterdam

Eigenaar: Timothy Scheffer

elektrische scooters online kopen logo wit
Het is natuurlijk al lang bekend dat u met een scooter zeeën van tijd wint in het drukke stadsverkeer. Met een elektrische scooter van iScooterstore.nl doet u dit ook nog eens super voordelig en milieubewust.
Scooter rijden zoals je nooit eerder hebt beleefd. Snelle acceleratie, licht en super wendbaar. Dit zijn maar enkele kenmerken van een elektrische scooter.
Social
Openingstijden
Maandag: 08.30 - 17.30
Dinsdag: 08.30 - 17.30
Woensdag: 08.30 - 17.30
Donderdag: 08.30 - 17.30
Vrijdag: 08.30 - 17.30
Zaterdag: 08.30 - 16.30
Zondag: gesloten
iScooterstore © | website door Click Active Internet en Media
envelopeuserstorecartphone-handsetrocketcrossquestion-circle
10
  10
  Winkelwagen
  Oxford XL Monster
  Oxford XL Monster Art 5 1,2m
  Prijs: 109,95
  - +
   109,95
  Oxford Boss
  Oxford Boss Alarm Art4
  Prijs: 79,95
  - +
   79,95
  Iva Z1000 scootmobiel
  IVA Z1000 Scootmobiel Zwart
  Prijs: 2.199,00
  - +
   2.199,00
  Iva Z1000 scootmobiel
  IVA Z1000 Scootmobiel bruin
  Prijs: 2.199,00
  - +
   2.199,00
  Accu Segway
  Accu Segway E110s en E125s
  Prijs: 1.125,00
  - +
   1.125,00
  Accu Segway
  Accu Segway B110s
  Prijs: 1.149,00
  - +
   1.149,00
  Accu Niu Nqi
  Accu Niu NQI 35Ah
  Prijs: 1.699,00
  - +
   1.699,00
  Accu Iva S3 Accu Iva S4 Accu Iva S5
  Accu Iva S4
  Prijs: 849,00
  - +
   849,00
  Accu Iva S3 Accu Iva S4 Accu Iva S5
  Accu Iva S5
  Prijs: 899,00
  - +
   899,00
  Accu Segway
  Accu Segway E300S
  Prijs: 1.495,00
  - +
   1.495,00
   Bereken verzendkosten
   Coupon toepassen